Obchodné a dodacie podmienky.


Obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.crystaltattoo.sk


Článok 1
Všeobecné ustanovenie
Tieto Obchodné podmienky (ďalej tiež len ako „podmienky" alebo „obchodné podmienky") sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.crystaltattoo.sk. Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej vždy len „zákazník") bez obmedzenia s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.crystaltattoo.sk a príslušnými právnymi predpismi.
Predávajúcim sa v týchto podmienkach rozumie spoločnosť:
Decorbyt s.r.o. Markušova 11/274 040 11 Košice
IČO: 46 077 995 DIČ: 2023218351 IČ DPH: SK2023218351
Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Košice 1 oddiel Sro vložka číslo 27337/V

Článok 2
Postup pri objednávaní
Zákazník si môže cez e-shop www.crystaltattoo.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "DO KOŠÍKA".Po stlačení tlačidla "DO KOŠÍKA" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. Vytvorenie objednávky nie je podmienené registráciou na www.crystaltattoo.sk
Pri objednávke je zákazník povinný vyplniť údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy.
Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil / bol predávajúcim oboznámený o vlastnostiach tovaru, o jeho cene a ostatných nákladoch, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme Crystaltattoo, o čom bude zákazník informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke www.crystaltattoo.sk, v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a v Reklamačnom poriadku.
Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.crystaltattoo.sk. Tieto obchodné podmienky sú platné od 5.4.2016 a plne nahradzujú predchádzajúce obchodné podmienky.

Článok 3
Platobné podmienky
Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. Za objednaný tovar môžete zaplatiť prostredníctvom:
• zálohová faktúra / Bankový prevod / - na váš e-mail, ktorý ste zadali pri registrácii príde vystavená zálohová faktúra, v ktorej nájdete všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky ( číslo účtu, variabilný symbol, sumu, atď.).Tovar bude odoslaný až po uhradení danej sumy ( t.j po pripísaní na bankový účet Decorbyt s.r.o ). Objednávka ktorá je neuhradená v lehote 7 dní od jej vystavenia sa stáva Stornovanou!
• dobierka - zaplatenie tovaru v hotovosti pri prevzatí zásielky

Článok 4
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
Na území Slovenskej republiky sú zásielky vybavované prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. formou dobierky.
Tovar Vám bude odoslaný najneskôr do 2 dní po potvrdení objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia /max. 7 dní /
na Vami zadanú adresu.
Do termínu dodania sa nezapočítava deň objednávky, ale až nasledujúci pracovný deň.
Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť Decorbyt s.r.o sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode spoločnosti Decorbyt s.r.o a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť Decorbyt s.r.o sa zaväzuje do 10 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ sa Decorbyt s.r.o a zákazník nedohodnú inak.
Spoločnosť Decorbyt s.r.o sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Doprava tovaru bude realizovaná na náklady zákazníka prostredníctvom: Slovenskej pošty .
Tovar zasielame aj do Českej republiky, dobierka nie je možná.

Cenník :
Slovenská pošta : Dobierka 2,7 €
Platba na účet : 1,99 € doporučená zásielka
Pri nákupe nad 19,99 € dodanie Zdarma / Slov. pošta / platí len pre SK.
Zásielky do ČR sú zasielané ako :1 , Doporučený list 2 trieda do 500gr : 4 € Úhrada sa realizuje iba formou : Platba na účet. V prípade vyššej váhy vás o zmene ceny budeme informovať emailom.

Článok 5
Storno objednávky
Ustanoveniami tohto článku 5 nie je dotknuté právo zákazníka, ktorý vystupuje a na www.crystaltattoo.sk nakupuje ako spotrebiteľ, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov, ako je toto popísané v článku 6 nižšie.
A. Storno objednávky zo strany zákazníka
Zákazník má právo stornovať objednávku zaslaním písomného oznámenia na adresu sídla spoločnosti Decorbyt s.r.ouvedenú vyššie, podaním telefonicky na čísle 0908 991 688, alebo e-mailom na adresu info@crystaltattoo.sk
B. Storno objednávky zo strany Decorbyt s.r.o
Spoločnosť Decorbyt s.r.o si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť Decorbyt s.r.o bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti Decorbyt s.r.o a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť Decorbyt s.r.o sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 14 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar.

Článok 6
Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy (platí iba pri nákupe cez www.crystaltattoo.sk zákazníkom, ktorý sa považuje za spotrebiteľa)
Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:


a) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,


b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,


c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.


Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom na adrese info@crystaltattoo.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.Zákazník na odstúpenie od zmluvy je oprávnený použiť formulár, ktorý nájdete na konci obchodných podmienok v prílohe č.1. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti Decorbyt, a to zaslaním na adresu sídla predávajúceho uvedenú vyššie alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou Decorbyt s.r.o, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný spoločnosti Decorbyt s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom,visačkami, dokumentáciou, obalom atď. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak). Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, spoločnosť Decorbyt s.r.o si vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať alebo po dohode so zákazníkom mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.


Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.


Spoločnosť Decorbyt s.r.o sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zákazník s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar. Tovar zaslaný na dobierku nebude našou stranou prevzatý !!!


V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:


a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;


b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;


c) tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;


d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;


e) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;

 

Článok 7
Reklamačné podmienky


Kupujúci je povinný prevziať zásielku až po dôkladnej kontrole obalu a tovaru pod obalovým materiálom iba ak nie je nijako poškodená..
V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.
Neskoré reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.
Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený v spoločnosti Decorbyt s.r.o.


V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup. Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti spoločnosti Decorbyt s.r.o za vady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu) prinesie zákazník reklamovaný tovar vrátane faktúry (prípade inej formy daňového dokladu) a záručného listu do spoločnosti Decorbyt s.r.o. Markušova 11/274 040 11 Košice


Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne alebo zaslaním tovaru na reklamáciu prepravnou službou ( špedičná spoločnosť, pošta, atď).


V prípade zaslania vadného tovaru na reklamáciu prepravnou službou- na vlastné náklady- na adresu predávajúceho, musí obsahovať: reklamovaný tovar vrátane kompletného príslušenstva, kópiu nákupného dokladu, platný záručný list, riadne vyplnený Reklamačný formulár ( obsahujúci podrobné označenie závady a špecifikácia práv, ktoré kupujúci v súvislosti s reklamáciou uplatňuje), prípadne i ďalšie doklady týkajúce sa dodania tovaru a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho ( spiatočná adresa, tel. číslo). Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady Predávajúceho nebude prijatý.
V prípade zaslania vadného tovaru na reklamáciu je kupujúci povinný odovzdať tovar kompletný a vo vhodnom obalovom materiáli, ktorý vyhovuje prepravným požiadavkám dodaného tovaru- najlepšie v pôvodnom obale. Predávajúci nie je povinný prijať na reklamáciu tovar, pokiaľ nebude vhodne zabalený a odovzdaný s požadovanými súčasťami, príslušenstvom a dokumentami.


V prípade neoprávnenej reklamácie bude kupujúcemu tovar zaslaný na náklady a riziko kupujúceho na jeho uvedenú adresu, pokiaľ nebude dohodnuté inak.


Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.


Predávajúci, pre preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného tovaru: uzná reklamáciu ako oprávnenú a na mieste ju vybaví; pokiaľ nie je možné vybaviť oprávnenú reklamáciu ihneď, prijme reklamovaný tovar do reklamačného konania a o tomto vyhotoví písomný zápis odmietne reklamáciu ako neoprávnenú a reklamovaný tovar vráti kupujúcemu reklamovaný tovar prijme na odborné posúdenie, na základe výsledkov ktorého bude reklamácia alebo uznaná za oprávnenú a riadne vybavená alebo bude odmietnutá a tovar bude vrátený kupujúcemu.


Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.


Ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti, môže Predávajúci vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadovú.


Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy (kúpy) odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.


Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.


O spôsobe vybavenia reklamácie vyrozumie Predávajúci kupujúceho vopred dohodnutým spôsobom ( prostriedky komunikácie na diaľku alebo písomne). Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

Záverečné ustanovenia Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Článok 8
Ochrana osobných údajov spotrebiteľa
8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zákazník v prípade, že je spotrebiteľom, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

8.2. Zákazník resp. dotknutá osoba (ďalej ako „zákazník" alebo „dotknutá osoba") poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu so zákazníkom a preto ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia zákazníka, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.crystaltattoo.sk .

8.3. Dotknutá osoba prejaví svoju žiadosť resp. súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri registrácii prostredníctvom internetového obchodu www.crystaltattoo.sk , alebo iným preukázateľným spôsobom. Predávajúci spracúva na tento účel osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo.

8.4. Zákazník čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ"), aby predávajúci vo svojich informačných systémoch v manuálnej i automatizovanej forme spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa odseku 8.1. týchto podmienok a to na účely uvedené v odseku 8.2. týchto podmienok. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov zákazníka v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom predávajúcemu.


8.5. Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.crystaltattoo.sk.

8.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v odseku 8.2. týchto podmienok.

8.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

8.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

8.9. Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ, c) účel spracúvania osobných údajov,
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre zákazníka na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje zákazníka na základe súhlasu zákazník podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak zákazníkova povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi zákazníkovi právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov.

8.10. Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 8.14. je zákazník oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:
1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
4/ likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
5/ likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
6/ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu zákazníka.

8.11. Právo zákazníka podľa odseku 8.10. bodu 3 a 4 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana zákazníka, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

8.12. Zákazník na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
1/ spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy zákazníka na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy zákazníka na účely priameho marketingu.

8.13. Zákazník na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka zákazníka je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie zákazník namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

8.14. Zákazník na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Zákazník má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti zákazníka vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje zákazníka v lehote podľa odseku 8.21. Zákazník nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov zákazníka, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke zákazníka, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov zákazníka.

8.15. Ak zákazník uplatní svoje právo
1/ písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom zákazník doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis zákazníka; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať zákazníkovi,
3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

8.16. Zákazník pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

8.17. Ak zákazník nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

8.18. Ak zákazník nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

8.19. Žiadosť zákazníka podľa odseku 8.9., 8.10. 1/, 3/ až 6, a odseku 8.12. až 8.14. vybaví predávajúci bezplatne.

8.20. Žiadosť zákazníka podľa odseku 8.10. 2/ vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie zákazníkovi, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

8.21. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť zákazníka podľa odsekov 8.19. a 8.20. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti

8.22. Obmedzenie práv zákazníka podľa odseku 8.11. predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi zákazníkovi a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

8.23. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje zákazníka na účely uvedené v odseku 8.2. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
IČO: 36 631 124 Obchodný register okr. súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vl.č.803/S

8.24. Zákazník vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami udeľuje predávajúcemu právo poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy.
Ako zákazník prehlasujem, že som bol v súlade s § 15 ods. 1 informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.crystaltattoo.sk.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Týmto ako zákazník udeľujem súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu podľa odseku 8.1. a na účely uvedené v odseku 8.2. týchto podmienok spoločnosťou Decorbyt s.r.o. Markušova 11/274 040 11 Košice IČO: 46 077 995
Ako zákazník som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedený súhlas som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.
Ako zákazník prehlasujem, že som bol v súlade s § 15 ods. 1 informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.crystaltattoo.sk.


Ochrana osobných údajov


Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.Všetky údaje získané od zákazníkov užívame výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytujeme ich tretím osobám.Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru.Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá spoločnosť Decorbyt s.r.o s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov.Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu.Dáta sú uchovávané na zálohovaných serveroch v majetku spoločnosti, ktoré nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Osobné údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 


Adresa predávajúceho:

Decorbyt, s.r.o.
Markušova 11
04011 Košice

Adresa kupujúceho:
doplňte prosím Vaše meno a adresu

Vec: Odstúpenie od zmluvy

Dolupodpísaný meno a priezvisko kupujúceho odstupujem od zmluvy č. uveďte prosím číslo faktúry uzatvorenej so spoločnosťou Decorbyt, s.r.o., v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov v lehote do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, ktorý bol prevzatý dňa uveďte dátum v uveďte miesto

Dôvod odstúpenia od zmluvy: neuvádzam/prípadne môžete uviesť a pomôcť nám tak k zlepšeniu našich služieb

Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu: uveďte prosím Vaše číslo účtu

S pozdravom
Vaše meno a priezvisko                                                   podpis

 

v, uvedte mesto a dátum